صدور آنی کارت در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور امکان پذیر شد.