پیش شماره اول نشریه پیام ملت ویژه مشتریان بانک منتشر شد.