بانک ملت نسبت به راه اندازی شش پایگاه شبانه روزی جدید در استان فارس اقدام کرد.