مدیرعامل بانک ملت به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار با کارشناسان واحد کارشناسی خبر اداره کل روابط عمومی، دیدار و گفت و گو کرد.