پیرو خبر مندرج در برخی از رسانه ها مبنی بر انتصاب علی رستگار به عنوان عضو جدید در هیات مدیره بانک ملت ، این بانک توضیحاتی را ارایه کرد.