مدیرعامل جدید بانک ملت گفت: بی تردید، بانک بزرگ ملت ساخته جمعی ِتمامی تلاشگران این بانک طی دوران حیات خود بوده و از چنان استحکامی در ابعاد نیروی انسانی، مالی و ساختار مدیریتی برخوردار است که در طول زمان به حرکت مستمر و رو به جلوی خود ادامه داده و نوسانات مقطعی نتوانسته است بانک را از مسیر اصلی خود منحرف کند.