ساعت آغاز به کار واحدهای بانک ملت در روزهای پس از لیالی قدر در ماه مبارک رمضان، تغییر کرد.