مدیرعامل بانک ملت به مناسبت رفع تحریم ها و اجرای برجام پیامی را صادر کرد.