همایش پزشک خانواده با حمایت بانک ملت با حضور تعداد زیادی از پزشکان در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.