مدیرعامل بانک ملت با اشاره به موفقیت اخیر این بانک در دادگاه عالی انگلستان اظهار داشت: بار دیگر آهنگ موفقیت های مستمر پرونده های بانک ملت در محاکم انگلستان طنین انداز شد و در جدیدترین موفقیت، این بانک توانست با استفاده از بهترین حقوقدانان بین المللی داخلی و خارجی خود در دو پرونده مطروحه در محاکم تجدید نظر بریتانیا به رای قاطع به نفع خود دست پیدا کند.