بانک ملت، پایین ترین نسبت مطالبات معوق به مصارف را در بین بانک های بزرگ تجاری کشور به خود اختصاص داد.