شرکت بهسازان ملت - و ابسته به بانک ملت - موفق به دریافت گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک شد.