دو بیمارستان در استان لرستان به دستگاه های خودپرداز بانک ملت مجهز شدند.