نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات ۱۹ خرداد ماه جاری و با حمایت بانک ملت در دانشگاه تهران برگزار شد.