بانک ملت برند محبوب مردم در سال ۹۳ از نظر خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک شناخته شد.