ارزش سهام بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور، در دو ماهه اول سال جاری با نزدیک به ۸ درصد رشد رو به رو شده است.