بانک ملت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.