مدیرعامل بانک ملت یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه نهادهای دانش بنیان را تعامل موثر آنها با سیستم بانکی دانست و تاکید کرد: در این ارتباط شبکه شرکتهای ESCO اعم از خود این نهادها یا مشتریان یا Client های اصلی آنها می توانند برای مقاصد تامین مالی طرح ها با پشتوانه صرفه جویی های حاصل از طرح های بهینه سازی به سیستم بانکی مراجعه کنند.