هفتمین کنفرانس توسعه نظام ‏‏تأمین مالی در ایران، به همت گروه مالی و سرمایه‏ گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، بانک ملت و شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.