دبیرخانه جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت، نخستین لوح و تندیس صداقت را به بانک اعطا کرد.