بانک ملت و دانشگاه تهران با هدف ارتقای سطح همکاری ها، تفاهمنامه امضا کردند.