بانک ملت در گمرک منطقه آزاد چابهار باجه خدمات ویژه تاسیس کرد.