بانک ملت سود قطعی اوراق مشارکت مشهد( منتشره سال 1387) را پرداخت می کند