بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور پیدا کرد.