امکان ارائه اینترنتی درخواست تسهیلات اعتباری از طریق سامانه تام بانک ملت فراهم شد.