شرکت بیمه ما- ملت ایران- دو باجه خدمات بیمه ای در شعب بانک ملت استان لرستان دایر کرد.