روابط عمومی بانک ملت استان لرستان به عنوان روابط عمومی برتر در استان شناخته و معرفی شد.