بانک ملت استان کرمانشاه یک مشتری دیگر را به سامانه مدیریت حساب های بانکی(محب) مجهز کرد.