مدیرعامل بانک ملت همراه با جمعی از مدیران ارشد این بانک از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بازدید کردند.