بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران حضور پیدا کرد.