بانک ملت، مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی را به دستگاه کارتخوان مجهز کرد.