دومین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت با موضوع طراحی الگوی تامین مالی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.