بانک ملت جوایز نقدی طرح پذیرندگان ملت ۲ ویژه اسفند ۹۲ و فروردین ۹۳ را به حساب پذیرندگان واریز کرد.