نخستین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت با حضور مدیرعامل، سایر اعضا و مشاوران خارج از بانک برگزار شد.