بانک ملت به صورت فعال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی شرکت می کند.