نخستین مرحله جوایز نقدی برندگان طرح پذیرندگان ملت ۲ مربوط به عملکرد اسفندماه سال ۱۳۹۲ به حساب آنان در بانک ملت واریز شد.