براساس حکم ابلاغی از سوی دادستان عمومی و مجوز بانک مرکزی، استرداد وجوه تعدادی از پذیره نویسان سهام بانک لغو مجوز شده آریا از روز ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری و از طریق مراجعه به شعب پذیره نویسی کننده انجام می شود.