عملکرد مطلوب بانک ملت در استان های مختلف از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد ستایش قرار گرفت.