شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی شعب بانک ملت در سراسر کشور از مرز ۴۷.۵ میلیون فقره عبور کرد.