شمار حساب های الکترونیک بانک ملت به حدود ۳۸.۵ میلیون فقره افزایش یافت.