مرحله دوم انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری(عام) بانک ملت از روز شنبه ۱۷ اسفندماه در شعب این بانک در سراسر کشور شروع شد.