بانک ملت یک هزار میلیارد ریال اوراق وقف سازمان اقاف و امور خیریه را منتشر می کند.