مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد.