باجه بانک ملت در شرکت پتروشیمی خلیج فارس با حضور مدیران عامل هر دو سازمان به بهره برداری رسید.