ماهنامه عملکرد بانک و گزارش تحلیلی صنعت بانکداری در مقطع دی ماه سال 1401 منتشر شد.