رشد سپرده های غیر هزینه زای بانک ملت در پایان دی ماه سالجاری 54 درصد است.