رشد تسهیلات پرداختی بانک ملت در یک سال 62 درصد بوده است.