بانک ملت از محل کارمزدهای خود 4 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد داشته است.