بانک ملت از واگذاری 48 ملک مازاد این بانک از ابتدای آبان تا روز 20 بهمن ماه سال جاری خبر داد.