بانک ملت از پرداخت مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی به سپرده های سرمایه گذاری سال 1400 نزد این بانک در سال آینده خبر داد.